O projektu
Spolu dokážeme velké věci!

Je to už pár let, co se společně věnujeme dobrým skutkům. A že se nám dařilo. No a ani letos tomu nebude jinak. Už v prosinci 2014, jsme pomáhali maminkám s kočárky do tramvají a autobusů, uklízeli jsme parky a ulice nebo jsme se zapojili do prodeje časopisu Nový prostor. A my to teď ještě trošku vylepšíme. Buď si sami dobrý skutek vymyslíme, nebo si vybereme kolektiv, skupinu, partu, partičku, která se rozhodla něco dobrého udělat pro své okolí a v jejich bohulibé aktivitě je podpoříme! Ať už budou čistit místní potůček, opravovat dětská hřiště nebo organizovat závody pro děti z dětských domovů, chceme být přitom a podat pomocnou ruku. A doufáme, že se staneme inspirací i pro vás – naše skvělé posluchače.

Na této speciální stránce jsou informace jak o chystaných dobrých skutcích, tak následně i o jejich realizaci.

1. Vždy dopředu zveřejníme „Výzvu“ s popisem daného dobrého skutku a termínem jeho konání.
2. V případě, že budeme potřebovat vaši pomoc, umístíme zde příspěvek s popisem, jak nám můžete s daným dobrým skutkem pomoci.
3. Po realizaci skutku zveřejníme informace o průběhu akce, fotografie, zvuky, videa.

Pokud máte nápad, na jaký dobrý skutek bychom se měli zaměřit, pošlete nám ho přes tlačítko „MÁM NÁPAD“.

Pojďme společně do toho, jsme přece Rádio dobrých skutků

PRAVIDLA PROJEKTU „Rádio dobrých skutků“
2015

I. Organizátor

1. Tvůrcem projektu „Rádio dobrých skutků“ je LONDA spol. s r.o., IČ 49241931, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20283 (dále jen „organizátor“).

2. Organizátor je provozovatelem rozhlasového vysílání s názvem programu Rádio Impuls.

II. Projekt

1. Cílem projektu „Rádio dobrých skutků“ (dále jen „projekt“) je realizace takových dobrých skutků, které pomohou určité skupině lidí, komunitě, nebo určité lokalitě a které zároveň budou inspirací pro posluchače rádia, aby se k projektu přidali a obdobný nebo stejný dobrý skutek udělali ve svém okolí.

2. Projekt se uskuteční v době od 20. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

3. Součástí projektu je rozhlasový pořad „Rádio dobrých skutků“ (dále jen „Pořad“).

III. Námět

1. Autorem námětu na dobrý skutek může být:

  • a. Rádio Impuls
  • b. Posluchač

2. Posluchač může zaslat organizátorovi námět na dobrý skutek (dále jen „námět“). Námětem se rozumí popis dobrého skutku, případně informace o osobách nebo oblasti, na které bude mít daný skutek vliv. Je-li námět v souladu s pravidly, zařadí jej organizátor do neveřejné databáze námětů. V případě, že si Organizátor vybere dobrý skutek z databáze a zrealizuje ho, bude na www.impuls.cz u realizace dobrého skutku uvedeno jméno autora námětu. Při zaslání námětu a dalších informací v rámci projektu je každý, kdo zaslal námět nebo se účastní projektu, povinen poskytovat organizátorovi pouze pravdivé informace a sdělit mu bezodkladně veškeré relevantní informace a to včetně informací o tom, že přijal další podporu v rámci projektu od jiné osoby.

3. Námět lze zaslat:

  • a) prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře umístěného na internetových stránkách www.impuls.cz; nebo
  • b) dopisem na adresu provozovny organizátora – Rádio Impuls, Ortenovo náměstí 15a, Praha 7, PSČ 170 00.

2. Zájem o zařazení do databáze námětů lze projevit pouze zasláním jednoho námětu. K případným dalším námětům od téhož posluchače organizátor nepřihlíží.

3. Z účasti na projektu jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi. Vyloučeny z účasti na projektu jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě, t.j. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé či partneři těchto osob.

4. Každý, kdo zašle námět podle odst. 1, dává tím organizátorovi souhlas k jeho uveřejnění, zejména v rozhlasovém vysílání a prostřednictvím internetu.

5. Každý, kdo zaslal námět nebo se účastní projektu, dává souhlas organizátorovi k pořízení případných obrazových snímků a zvukových a/nebo obrazových záznamů své osoby a svých projevů a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k jakémukoli účelu, včetně účelů reklamních. Je povinen (zejména v souvislosti s posuzováním námětu) poskytnout organizátorovi interview, a to ve vysílání nebo jinak a na žádost organizátora se účastnit případného předání plnění na určeném místě.

6. Každý, kdo zaslal námět nebo se účastní projektu, dává souhlas organizátorovi ke zpracovávání a ke zveřejnění svých osobních údajů v průběhu projektu a po dobu přiměřenou po ukončení projektu (na internetových stránkách organizátora pak bez časového omezení), a to pro účely řádného zajištění průběhu projektu a informací o něm a v rozsahu nutném k tomuto účelu. Tento souhlas nemůže být odvolán po dobu prvních 5 let od udělení.

7. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v rámci projektu svoje osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona a těchto podmínek odvolán.

8. Každý, kdo zaslal námět nebo se účastní projektu, poskytuje předáním svých osobních údajů v rámci projektu výslovný souhlas s tím, aby organizátor tyto osobní údaje zpracoval ve své marketingové databázi za účelem nabízení obchodu a služeb; souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání účastníkem. Výše uvedené osoby dále poskytují výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že jim budou organizátorem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jejich adresu vč. elektronické. Tento souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla či provozovny organizátora.

IV. Zpracování námětu

1. Náměty zařazené do databáze námětů mohou být zpracovány formou reportáží o realizovaných dobrých skutcích.

2. Natočené reportáže budou uveřejněny ve vysílání Pořadu Rádia Impuls a případně na internetu.

V. Pomoc

1. Pomocí se rozumí jakékoli plnění, jehož poskytnutí zajistí organizátor na základě vybraného námětu. Je jí i zprostředkování, asistence, doporučení, záštita apod.

2. Pomoc poskytuje organizátor. Může tak učinit prostřednictvím třetích osob.

3. Pomoc může být poskytnuta pouze osobám, které mají státní občanství České republiky a trvalý pobyt na jejím území, případně subjektům, jejichž činnost je provozována na území ČR a mají sídlo v ČR.

4. Poskytnutí pomoci může být podmíněno součinností navrhovatele nebo jiných osob. Rozsah a další okolnosti nutné součinnosti stanoví organizátor.

5. K poskytnutí pomoci osobě mladší 18 let je nutná v případech stanovených organizátorem součinnost jejího zákonného zástupce.

VI. Vyloučení z projektu

1. Každý, kdo se účastní projektu, je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle těchto pravidel a pokynů organizátora. V opačném případě je organizátor oprávněn účastníka z projektu vyloučit. Organizátor je oprávněn z projektu vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel.

2. Každý, kdo se účastní projektu, je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail) a bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li jej na základě dostupných údajů kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit z projektu. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí pomoci.

3. Vyloučením z projektu zaniká možnost získat pomoc. V případě, že k vyloučení dojde v době, kdy již byla pomoc nebo její část poskytnuta, je na rozhodnutí organizátora, zda bude požadovat vrácení pomoci. Vyzve-li organizátor k vrácení pomoci, je ten, kdo pomoc obdržel, povinen ji vrátit ve lhůtě stanovené organizátorem.

4. Zjistí-li organizátor, že se projektu účastní osoba, která je vyloučena z účasti (čl. III odst. 5), platí ustanovení předchozího odstavce obdobně.

VII. Společná ustanovení

1. O zařazení do databáze námětů rozhoduje výhradně organizátor podle svého uvážení. Domáhat se zařazení do databáze soudní cestou je vyloučeno.

2. Záleží výlučně na rozhodnutí organizátora, o tom jaký dobrý skutek zrealizuje a v jakém rozsahu. Účastník není povinen nabídnutou pomoc přijmout, nemá však nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud organizátor výslovně nestanoví jinak. Vymáhat pomoc soudní cestou je vyloučeno.

3. Každý, kdo získá v rámci projektu jakékoli plnění, je povinen řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které mu tím podle právních předpisů vzniknou, pokud organizátor výslovně nestanoví jinak.

4. Organizátor je oprávněn projekt (či jednotlivé poskytované pomoci) kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se projektu podle vlastního uvážení a s konečnou platností.

5. Každý, kdo se účastní projektu, je povinen dodržovat pravidla a pokyny organizátora.

6. Originál těchto pravidel je uložen v sídle Rádia Impuls, Ortenovo náměstí 15a, Praha 7; tato pravidla hry jsou též uveřejněna na internetových stránkách www.impuls.cz. Změny pravidel budou uveřejněny na této stránce.

7. Každý, kdo v rámci projektu poskytne organizátorovi k uveřejnění jakékoliv autorské dílo, výkon výkonného umělce, anebo zvukový či zvukověobrazový záznam, poskytuje organizátorovi k nim bezúplatně licenci ke všem způsobům užití, a to s právem poskytovat podlicence. Licence je udělována jako nevýhradní pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv, resp. trvání příslušných souvisejících práv, bez množstevního omezení a s právem úprav.

V Praze dne 15.1.2015
LONDA spol. s r.o.